Ekspertyzy techniczne budynków – kto je wykonuje?

rzeczoznawca budowlany

Remonty związane z większymi zmianami w budynku, np. przebudowy, wymiany dachu lub powiększanie otworów w ścianie konstrukcyjnej, to trudne i wymagające projekty, które oprócz planu i projektu wymagają zewnętrznej oceny. Badanie, analiza i dokładnie wyliczenia wytrzymałości fundamentów, stropów, ścian, elewacji czy dachu są gwarancją powodzenia projektu budowlanego. Ekspertyzy techniczne są wydawane tylko przez uprawnione do tego osoby. Czym dokładnie jest ekspertyza techniczna oraz kto może wykonać ekspertyzę techniczną?

Czym jest ekspertyza techniczna?

Ekspertyza techniczna to termin, którego definicja często jest mylona z opinią techniczną. Dlatego na początek wskażmy główne różnice znaczeniowe. Opinia techniczna jest wystawiana na podstawie oględzin i dokumentacji projektowej, natomiast ekspertyza techniczna to opinia techniczna stanu budynku, która jest poparta badaniami oraz szczegółowymi wyliczeniami wytrzymałości ważnych elementów, do których należą: fundamenty, ściany, stropy, elewacja oraz dach.

Co zawiera ekspertyza techniczna?

Za stan techniczny budynku są odpowiedzialnie osoby, które zajmują się danym projektem. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy jednak przede wszystkim od potrzeb osoby, która zleca wykonanie danej ekspertyzy technicznej. Dobrze wykonana ekspertyza techniczna powinna  zawierać opisy o stanie technicznym konstrukcji budynków. Są to:

  • opis przedmiotu ekspertyzy oraz cel jakiemu ma służyć,
  • opis zbadanych elementów oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. użyte materiały, wymiary obiektu,
  • opis fundamentów, stropu, ścian, dachu,
  • opis badań, odkrywek itp.

Dodatkowo:

  • szczegółowe obliczenia dla obciążeń elementów konstrukcyjnych budynku,
  • szczegółowe wnioski, które uwzględniają m.in. całościową ocenę budynku, w tym ocena dalszej przydatności, ocena stanu instalacji, ocena ewentualnych uszkodzeń oraz zalecenia względem koniecznych do wykonania napraw, wzmocnień konstrukcji, osuszenia lub ocieplenia, a także wszelkie zalecenia dotyczące sposobu wykonania ewentualnych napraw,
  • dokumentacja zarówno rysunkowa, jak i fotograficzna.

Ekspertyzy techniczne wymagają umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków oraz dużej wiedzy technicznej. Dzięki dokumentom stworzonym przez fachowców, można z ekspertyzy budowlanej uzyskać niezbędne informacje o stanie technicznym budynku, ale także wskazówki i zalecenia względem ewentualnej przebudowy budynku, jego modernizacji lub zmiany sposobu użytkowania budynku.

Ekspertyza techniczna – kto może wykonać?

Ekspertyzy budowlane, które oceniają stan techniczny budynków, są wydawane na podstawie rzetelnych badań oraz dokładnych wyliczeń. Muszą uwzględniać przede wszystkim wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Źle wykonane wyliczenia mogą doprowadzić do katastrofy, dlatego powinny być przeprowadzone przez fachowca z doświadczeniem. Ekspertyza techniczna jest bardziej szczegółowa niż opinia techniczna, dlatego ważne jest, aby obok intuicji i doświadczenia eksperta, wybrany fachowiec wyróżniał się umiejętnością wykonania obiektywnych badań. Rzetelne ekspertyzy techniczne wykonuje wyłącznie uprawniony rzeczoznawca budowlany. Należy pamiętać, że każdy rzeczoznawca budowlany musi posiadać niezbędną praktykę zawodową, ale także uprawnienia budowlane – powinien legitymować się pisemną rekomendacją wojewody.

rzeczoznawca budowlany z ekspertyzą techniczną

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to niezwykle ważna osoba w procesie budowlanym. Każdy rzeczoznawca powinien ukończyć wyższą uczelnię techniczną (uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta) oraz posiadać uprawnienia budowlane. Ponadto, aby wykonywać zawód, musi zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy, które są wydawane przez wojewodę. Aby je uzyskać, trzeba ukończyć co najmniej pięcioletnie praktyki zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz dwie pisemne rekomendacje wiedzy i doświadczenia wystawione przed rzeczoznawców budowlanych tej samej specjalności. Każdy rzeczoznawca budowlany wpisany jest w Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

Ekspertyzy budowlane to jedne z najważniejszych dokumentów w branży budowlanej. Specjaliści, tacy jak rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki, który dodatkowo posiada uprawnienia projektanta i kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, są w stanie rzetelnie przeprowadzić ekspertyzy budowlane każdego budynku. Obszerna wiedza, 30 lat doświadczenia i ponad 1400 wykonanych opracowań to pewność, że rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki dokładnie przeprowadzi nie tylko ekspertyzy budowlane, ale także wszelkie projekty budowlane.

Dodatkowo inżynierowie i rzeczoznawcy budowlani przygotowują orzeczenia techniczne dowolnych konstrukcji, wykonują diagnostykę budynków, dokładne obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.