Jak zapewnić jakość i terminowość budowy?

Każda inwestycja budowlana potrzebuje kogoś, kto będzie nieustannie kontrolował jakość i prawidłowość wykonywanych prac. Dodatkowo weryfikowanie terminowości postępu każdego etapu budowy, będzie miała znaczenie w przypadku obniżeniu kosztów budowy nieruchomości. Dlatego każda budowa potrzebuje inspektora nadzoru inwestorskiego z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. 

Zapisy prawa budowlanego niejako wymuszają na inwestorach konieczność ustanowienia inspektowa nadzoru budowlanego, który będzie prowadził działania kontrolujące postęp i jakość wszystkich etapów budowy. Dodatkowo inspektor będzie weryfikował, czy wszystkie działania podejmowane przez kierownika budowy, są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz przyznanym pozwoleniem. 

Inną kwestią niezbędną w kontrolowaniu jakości i terminowości budowy, jest opracowanie i wdrożenie Planu Zapewnienia Jakości. Jako dokument PZJ nie tylko będzie pomocny ekipie budowlanej, ale również będzie stanowił odniesienie podczas kontroli i weryfikacji terminowości oddania poszczególnych etapów pracy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest? 

Jedną z nielicznych osób, które mają faktyczny wpływ na kontrolę postępu procesu budowlanego, jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Osoba ta jest powoływana przez inwestora decydujące się na budowę, zgodnie z zapisami prawa budowlanego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora w trakcie trwania budowy. W efekcie wybór odpowiedniej osoby do tej roli jest niezwykle istotny. Inspektor musi posiadać odpowiednia wiedzę techniczną, aby móc poprawnie przeprowadzać kontrole i sporządzać ocenę poprawności realizacji inwestycji. Warto również pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest inspektorem nadzoru budowalnego, dlatego ich roli nie należy ze sobą mylić. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego to zatem osoba, która posiada wszelkiego rodzaju uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Powinna zatem posiadać uprawnienia w nieograniczonym zakresie, a co się z tym wiąże – móc kierować robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Oprócz tego każdy inspektor nadzoru inwestorskiego przed uzyskaniem pozwolenia do pełnienia swoich obowiązków, powinien zostać wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Jednym z podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jest działanie na korzyść inwestora, który go powołał. Oznacza to sprawowanie kontroli nad całym procesem budowlanym tak, aby zapewnić terminowość i jakość wykonywanych prac. Oprócz tego do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

  • weryfikacja czy budowa przebiega zgodnie z planami architektonicznymi oraz z przyznanymi prawami do budowy;
  • kontrola pracy kierownika budowy, a tym samym – wydawania poleceń odnośnie realizowanej inwestycji. Każde dodatkowe polecenia musi być zapisane w dzienniku budowy; 
  • wstrzymania prac budowlanych jeśli stwierdził pojawienie się uchybień w procesie budowy – niezgodne ze sztuką budowlaną lub pozwoleniem na budowę; 
  • zlecenie poprawek jeśli pojawiły się błędy w budowie. 

Pomimo tego, że obecność inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagana przez prawo budowlane, powołanie doświadczonej osoby na to stanowisko to szansa na realizację przedsięwzięcia w wyznaczonym terminie. 

inspektor

Jakość i terminowość budowy – główne zadania inspektora nadzoru inwestorskiego  

Brak terminowości, a także jakości budowy może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi inwestora. Terminowe oddanie każdego etapu prac pozwala na zakończenie budowy w wyznaczonym czasie, co wiąże się z możliwością oddania budynku do użytku oraz brakiem konieczności planowania kolejnych wydatków związanych z np. wynajmem sprzętu i urządzeń, zatrudnienia ekipy budowlanej, zapłaty odszkodowań osobom trzecim za opóźnioną pracę. 

Podobnie jest w przypadku jakości wykonywanych prac budowlanych. Jeśli budowa nie będzie przebiegała zgodnie z wyznaczonym planem budowy oraz projektem, jakość realizacji może nie spełniać wszystkich wymogów bezpieczeństwa, a tym samym – konieczność wprowadzenia kosztownych poprawek przed zgłoszeniem budynku do odbioru. Dlatego też obecność inspektora nadzoru inwestorskiego to gwarancja, iż cała budowa przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami oraz wymaganiami prawnymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pełną kontrolę nad przebiegiem postępu prac, dlatego też jego obecność jest korzystna dla inwestora. W przypadku zauważenia przez niego nieprawidłowości w sztuce budowlanej bądź ryzyka pojawienia się opóźnienia, inspektor podejmuje decyzje, które mają zminimalizować wystąpienia błędów oraz brakiem terminowości. Dzięki temu zmniejszają się szanse na kolejne koszty związane z wprowadzaniem poprawek czy opóźnieniem budowy.