Przeglądy budowlane w Polsce

przeglądy budowlane

Według obowiązującego w Polsce prawa utrzymanie nieruchomości wymaga od jej właściciela prowadzenia regularnych przeglądów budowlanych. Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego, na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku.

Właściwe utrzymywanie budynku oznacza tu m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przez osoby do tego uprawnione. Istnieje wiele rodzajów nieruchomości i zależnie od ich przeznaczenia i specyfikacji technicznej, wymogi dotyczące przeglądów mogą różnić się między sobą. Najbardziej zauważalną grupą budynków nakładających dodatkowe obowiązki na zarządcę są wielkopowierzchniowe obiekty budowlane.

Przeglądy budowlane – terminy

Prawo budowlane kategoryzuje okresowe kontrole według kryterium cykliczności i ich zakresu. Przeglądy budowlane dzielimy na: kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku; kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat; kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ponadto, zgodnie z prawem należy przeprowadzać: kontrole bezpiecznego użytkowania budynku; kontrole stanu technicznego kotłów; kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat; jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

Przegląd budynku – zakres działań

Wszelkie kontrole i przeglądy obiektów budowlanych przeprowadza wykwalifikowana w tym celu osoba posiadająca uprawnienia budowlane w określonej specjalności. Przeglądy techniczne budynków polegają na sprawdzeniu elementów obiektu oraz wszelkich instalacji podatnych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz normalnych skutków użytkowania nieruchomości.

W trakcie przeglądu sprawdzane są również urządzenia, których zadaniem jest ochrona środowiska oraz instalacje gazowe, przewody kominowe i wentylację. W skład instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska wchodzą instalacje odprowadzające ścieki, gromadzące odpady oraz elementy wygłuszające i filtrujące. Dodatkowo, jeśli budynek podłączony jest do sieci gazowej, norma PN-M.34507:2002 Instalacja Gazowa.

Kontrola okresowa określa szczegółowo procedurę kontroli instalacji gazowej. Raz na pięć lat przeprowadza się kontrolę stanu technicznego budynku połączoną ze sprawdzeniem jego użyteczności oraz utrzymania estetyki obiektu i jego otoczenia. Kontrola ta, poza wymogami pokrywającymi się z kontrolą coroczną obejmuje instalację elektryczną i piorunochronną (Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2, DzU 1974 nr 89 poz. 414).Ponadto, zgodnie z zaleceniami producenta, konserwator lub inspektor UDT ma obowiązek przeprowadzenia przeglądu technicznego wind. Całodobowy serwis wind regulują odpowiednie wymogi prawne.

przeglądy obiektów budowlanych

Przeglądy obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych, poza podstawowymi terminami obowiązkowych przeglądów budowlanych zobowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli przed zimą, tj. do 30 listopada oraz po okresie zimowym, tj. do 31 maja.

Za wielkopowierzchniowy obiekt budowlany uważa się budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przeglądowi budynku podlega stan techniczny jego elementów, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne i czynniki związane z użytkowaniem obiektu. Kontroli poddawane są również instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe, przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późń. Zm.). Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek powiadomienia nadzoru budowlanego o  przeprowadzonym przeglądzie budynku, a jeśli wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości – przesłaniu do nadzoru budowlanego kopii protokołu kontroli.

Wielkopowierzchniowe obiekty budowlane podlegają tym samym prawom, co  nieruchomości o znacznie mniejszej powierzchni, z wyjątkiem obowiązku dokonywania kontroli dwa razy, a nie raz do roku. Wymóg ten jest jednak uzasadniony ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą powierzchnia rzeczonych obiektów.