Na czym polega nadzór inwestorski?

inspektor

Niektóre roboty budowlane, które zresztą obserwujemy na co dzień – charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania lub specyficznymi warunkami gruntowymi. W takich przypadkach prace muszą być dodatkowo kontrolowane. Tak, by w ich trakcie nikomu nie stała się krzywda. A po zakończeniu budowy – obiekt był bezpieczny i funkcjonalny. Ustawodawca zleca wówczas odpowiedniej osobie nadzór. Taki sam może ustanowić zresztą sam inwestor. Kiedy nadzór inwestorki jest wymagany i kto może go wykonać?

Kiedy nadzór inwestorski jest wymagany?

W przypadku decyzji o konieczności przeprowadzenia nadzoru wydanej przez organ odpowiedzialny za oddanie pozwolenia na budowę – takie działanie jest zawsze podyktowane realnym wpływem konkretnej realizacji na środowisko lub jej skomplikowanym charakterem.


Nadzór inwestorski wymagany jest przy konkretnych obiektach budowlanych. Te wymieniają oczywiście odpowiednie przepisy. Do obiektów wymagających nadzoru zaliczają się między innymi budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o określonych cechach charakterystycznych, budynki wpisane do rejestru zabytków, a także budowle mostowe wszelkiego typu. Poza tym, nadzór tego rodzaju dotyczy również zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej, które chronią miasto, wieś, a także obszary rolne i leśne o powierzchni większej, niż 1000 ha.

W dalszej kolejności wymienić należy ujęcia i przepompownie wody, stacje uzdatniania i oczyszczania wody oraz linie telekomunikacyjne przewodowe i radiowe. A następnie jeszcze kanały żeglugi śródlądowej, sieci melioracyjne, kanały energetyczne, drogi szynowe czy budowle poza naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

Poza wymienionymi obiektami, ustanowienie wymogu nadzoru inwestorskiego dotyczy tak naprawdę wielu innych przypadków. Jak zatem widać – jest ich całkiem sporo. Kto wobec tego kontrolę tego rodzaju może sprawować i co w jej trakcie ma prawo robić?

kontrola inspektorska

Kto może przeprowadzić nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski może przeprowadzić wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami, a więc inspektor nadzoru inspektorskiego. W ramach swojej pracy ma on prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące między innymi usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, wykonania odpowiednich prób lub przedstawienia ekspertyz.

Inspektor może również żądać od kierownika dokonania stosowanych poprawek, a nawet wstrzymania dalszych czynności, jeśli tylko uzna, że takowe mogą wywołać zagrożenie lub są niezgodne z projektem. Wszystko to określa art. 25, a także art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym.

Niezaprzeczalnym faktem jest jednak, że w trakcie trwania tak zwanego nadzoru inwestorskiego – kierownik budowy podlega pod inspektora, więc musi stosować się do jego zaleceń, żądań i poleceń.

Nadzór inwestorski w Poznaniu

W każdym, większym polskim mieście, w tym także w Poznaniu, znajdziemy przedsiębiorstwo zajmujące się pełnobranżowym nadzorem inwestorskim. W ramach jej usług zapewniona jest całościowa kontrola obiektów i procesów budowlanych, a także kontrola terminów i przepisów prawnych. Monitorowany jest także sam postęp konkretnej budowy i nadzorowane są prace już wykonane – sprawdza się ich jakość.

Dzięki pomocy profesjonalistów realizacja będzie zgoda z projektem i przepisami BHP. Inwestor zainteresowany współpracą nie musi więc niczym się przejmować. Tym bardziej, że firma w ciągu wieloletniej działalności zrealizowała już z powodzeniem bardzo dużo projektów. Skuteczny system pracy, doświadczenie i wiedza, a także rzetelne podejście do oczekiwań klienta to właśnie to, co wyróżnia ją najbardziej.