Kompleksowy nadzór geologiczny – kiedy jest wymagany?

Badania geologiczne

Wykonanie badań geologicznych gruntu pomaga określić, czy zaplanowane na przeznaczonej pod budowę działce działania inwestycyjne są możliwe do wykonania. Nadzór geologiczny sprawowany przez doświadczonego geologa jest w stanie uchronić inwestora przed dodatkowymi kosztami inwestycji. Jego ekspertyza stanowi ponadto istotne wytyczne dla projektantów i konstruktorów.

Czym jest kompleksowy nadzór geologiczny?

Kompleksowy nadzór geologiczny w pierwszej kolejności prowadzi do sporządzenia raportu dotyczącego stanu podłoża na danej działce. Raport ten zawiera informacje na temat:

 • poziomu wód gruntowych,
 • klasyfikacji gruntu do danej kategorii,
 • głębokości zalegania warstw o poszczególnej ziarnistości,
 • poziomu zanieczyszczenia gruntu.

Dzięki przeprowadzonym w obrębie nadzoru geologicznego badań możliwa jest ocena przydatności danej działki do inwestycji. W dalszej kolejności kompleksowy nadzór geologiczny pomaga poprawić parametry gruntu i obniżyć zwierciadło wody gruntowej, co stanowi podstawę do podjęcia prac ziemnych i fundamentowych.

W zakres kompleksowego nadzoru geologicznego wchodzi również pełen nadzór nad pracami geotechnicznymi i sporządzanie niezbędnych raportów.

Badania geologiczne

W jakim celu wykonywany jest nadzór geologiczny?

Cel wykonania nadzoru geologicznego został określony w zarządzeniu prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 stycznia 1963 roku na podstawie ustawy o prawie geologicznym z dnia 16 listopada 1960 roku. W rozporządzeniu wymienione są następujące zadania pełnione przez nadzór geologiczny:

 • dbanie o zgodność przeprowadzanych robót z zatwierdzonym projektem badań geologicznych,
 • korygowanie zatwierdzonego projektu badań geologicznych w sytuacji, gdy wskazują na to warunki geologiczne stwierdzone w czasie prowadzonych robót budowlanych,
 • dbanie o przestrzeganie ustalonej technologii robót zapewniających realizację zadania geologicznego,
 • przeprowadzanie badań, pomiarów i obserwacji geologicznych przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji robót,
 • nadzorowanie procesu przewiercania serii złożowej i warstw wodonośnych,
 • ustalanie i nadzorowanie sposobu filtrowania, próbnego pompownia i zamykania przewierconych poziomów wodonośnych,
 • nadzorowanie procesu pobierania i zabezpieczania urobku z wyrobisk
 • pobieranie z urobku próbek do badań geologicznych,
 • sporządzanie profilu litologicznego przewiercanych warstw,
 • sporządzanie notatek na temat spostrzeżeń geologicznych poczynionych w trakcie prowadzonych robót,
 • ustalanie procentu uzyskanego rdzenia wiertniczego oraz kategorii przewierconych skał.

W jakich sytuacjach wymagany jest kompleksowy nadzór geologiczny?

Kompleksowy nadzór geologiczny wymagany jest w celu określenia zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem badań geologicznych, a także  w sytuacjach wymagających:

 • kompleksowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i badania gruntu,
 • sporządzenia opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • oceny przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli
 • nadzoru geologicznego i geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

Badania geologiczne

Kto sprawuje nadzór geologiczny?

Nadzór geologiczny może być sprawowany przez osobę uprawnioną do przeprowadzania badań geologicznych, a więc taką, która jest wykształcona w dziedzinie inżynierii środowiska lub geotechniki. Geolog sprawujący nadzór geologiczny nad inwestycją musi posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do wydania opinii geotechnicznej oraz sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz wykonania projektu geotechnicznego. W celu wydania opinii specjalista do spraw nadzoru geologicznego musi być w stanie przeprowadzić badania geologiczne w oparciu o minimum trzy odwierty i wykonać oraz odczytać i zinterpretować wyniki prac laboratoryjnych oraz chemicznych badań wód gruntowych.

Przebieg badań geologicznych

Geolog będący specjalistą od nadzoru geologicznego monitoruje prowadzone prace budowlane i dokonuje oceny stanu gruntu oraz wód podziemnych. Badania geologiczne prowadzone w ramach nadzoru geologicznego przebierają dwie postaci: badań laboratoryjnych i badań przeprowadzanych na miejscu budowy.

 • Badania laboratoryjne

Polegają na pobraniu próbek na miejscu budowy, a następnie badania ich w warunkach laboratoryjnych. Badania prowadzone są pod kątem parametrów chemicznych i fizycznych gruntu, takich jak ziarnistość i porowatość, które mają wpływ na określenie osiadania, ścinania oraz posadowienia. W trakcie badań laboratoryjnych opisane zostają także parametry wód gruntowych istotne dla prawidłowego odwodnienia wykopu i podpiwniczenia.

 • Badania przeprowadzane na miejscu budowy

Badania geologiczne przeprowadzane na miejscu budowy wykonywane są za pomocą odwiertów i sondowań oraz przy zastosowaniu płyt dynamicznych.

Przebieg i wyniki wszystkich przeprowadzanych w ramach nadzoru geologicznego badań muszą zostać zawarte zarówno w dzienniku badań geologicznych, jak i sporządzanych później raportach i sprawozdaniach. Przygotowana w ten sposób dokumentacja stanowi podstawę w pracach ziemnych i fundamentowych.