Jak uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany Marek

By wykonywać zawód rzeczoznawcy budowlanego trzeba spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim należy w pełni korzystać z praw publicznych. Poza tym, posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Następnie należy mieć również nieograniczone uprawnienia budowlane i co najmniej 10 lat praktyki w dziedzinie objętej kwestią rzeczoznawstwa oraz znaczny dorobek praktyczny.

Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, zainteresowani muszą składać w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa. Podania takie są rozpatrywane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, jednak ostateczną decyzję podejmuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.

Rzeczoznawca budowlany – kto to?

Funkcja, jaką pełni rzeczoznawca budowlany jest niezwykle odpowiedzialna. Jego praca w wielkim skrócie polega na wykonywaniu ekspertyz i opinii dotyczących przebiegu prac budowlanych -na przykład dokonanych robót, stanu konstrukcji czy zużycia technicznego budynku. Rzeczoznawca może również określić przyczyny powstałych usterek, na przykład pęknięć murów.

Pracujący rzeczoznawca budowlany

W jakich sytuacjach można stracić tytuł rzeczoznawcy budowlanego?

Prawo przewiduje jednak sytuacje w których przedstawiciel wyżej wymienionego zawodu może stracić swoje uprawnienia. Zgodnie z ustawą  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa:

 • Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
  1) pozbawienia praw publicznych;
  2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
  3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
 • Skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych następuje:
  1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
  2) w razie śmierci rzeczoznawcy;

Jak wyglądają statystyki?

O tym, że jest to profesja zaliczana do wąskiej i elitarnej grupy specjalistów świadczą choćby ostatnie statystyki dotyczące rozpatrywanych wniosków i nadanych tytułów. Jak wskazują bowiem dane Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w latach 2014-2017 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała łącznie 150 wniosków i wydała w sumie 144 decyzje o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W samym roku 2016 były to zaledwie 22 rozpatrywane wnioski i tylko 17 nadanych tytułów.

Planowanie orzeczenia budowlanego

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany, to samodzielny zawód. Powołanie go wynikało z wielu potrzeb, jakie generował i nadal generuje proces budowlany. Najogólniej mówiąc, przedstawiciele tej profesji czuwają nad bezpieczeństwem stawianych i odnawianych budynków, które zależy nie tylko od użytych materiałów, ale również od prawidłowego sporządzenia i wykonania projektu. Poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań, wydawanie ekspertyz i opinii na temat stanu technicznego obiektów, rzeczoznawca wpływa na przebieg planowanej inwestycji.

Swoje usługi rzeczoznawca budowlany oferuje więc w wielu przypadkach, lecz generalnie dotyczą one stanu obiektów budowlanych. Na przykład budynków mieszkalnych, gospodarczych, a nawet obiektów zabytkowych.

Gdzie pracują rzeczoznawcy budowlani?

Rzeczoznawcy budowlani pracują nie tylko w izbach rzeczoznawców. Niektórzy z nich, jak Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki otwierają własne firmy i świadczą usługi dla osób prywatnych czy deweloperów. W ramach wykonywanej działalności proponują projektowanie dowolnych obiektów, ekspertyzy budowlane i orzeczenia techniczne, opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji, doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji czy inwentaryzacje budowlane.

Praca rzeczoznawcy budowlanego

Dlaczego warto korzystać usług rzeczoznawcy?

Rzeczoznawca budowlany oprócz oceny technicznej obiektu, może również dokonać jego wyceny. Jej określenie jest szczególnie ważne, kiedy chcemy wiedzieć z jakimi kosztami musimy się liczyć. Kiedy więc chcemy zapoznać się z precyzyjną oceną kosztów związanych z budową lub renowacją już istniejących budynków (na przykład na potrzeby spraw sądowych i sprzedaży) rola rzeczoznawcy staje się kluczowa.